O nas

transmisje z drona na ??ywo zachodniopomorskie
reklamowe panoramy sferyczne obiektów zachodniopomorskie

Firma  istnieje  od  1991 r.  Pocz─?tkowo  zajmowali??my  si─? elektronik─?  u??ytkow─? i informatyk─?.

W  roku  2000  zaj─?li??my  si─?  dystrybucj─?  internetu  w  Szczecinie i okolicach,  obecnie  rozwijamy  filmowanie  i  fotografi─?  powietrzn─?  pod  mark─?   MOVIE SKY   w  oparciu  o pozyskane  materia??y i  filmy.

Dysponujemy  kilkoma platformami do uj─?─?  powietrznych i naziemnych , s─?  to  wielowirnikowce  lekkie  i  ci─???kie  oraz  ??mig??owce  do  uj─?─?  przy du??ych  pr─?dko??ciach.  Sprz─?t  fotograficzny  pracuje  w   rozdzielczo??ciach  4 K.

Pracujemy na terenie ca??ego kraju

Zespó??  lotniczy  ludzi  o  du??ym  do??wiadczeniu  lotniczym i fotograficznym - ponad  2000  godzin  lotu  ró??nymi obiektami   lataj─?cymi.   Posiadamy  ??wiadectwo  kwalifikacji   uprawniaj─?ce  do  pilota??u  bezpilotowych  statków  powietrznych  UAV   wydane  przez  Urz─?d  Lotnictwa Cywilnego .

Wykonujemy  filmy  i  zdj─?cia  z  perspektywy   których  nie  wykona  ??aden  samolot,  ??mig??owiec  lub paralotniarz.  Przeloty  na  ma??ych  wysoko??ciach,  pomi─?dzy  obiektami,  zbli??enia  do  wysokich  obiektów  i monitoring .

mmCreation.pl
´╗┐